Masz już konto?

Udowodnij, że jesteś sportowym ekspertem!

Typuj wyniki meczów za darmo // Rywalizuj z setkami graczy z całej Polski // Zdobywaj punkty i pnij się w rankingu Zdobywaj wirtualne frogi // Obstawiaj mecze ze znajomymi

Dołącz za darmo!

 

Regulamin serwisu Betfrog.pl

 

I.           Postanowienia ogólne

 1.      Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") dotyczy korzystania z serwisu znajdującego się w Internecie pod adresem http://www.BetFrog.pl (określanego dalej jako Serwis), w tym uczestnictwa w zabawie polegającej na typowaniu wyników zakładów. Regulamin niniejszy może być w każdym czasie jednostronnie zmieniany przez właściciela Serwisu, o którym mowa w pkt 2 poniżej, w całości lub w części. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu powiadomienia Użytkownika o zmianie poprzez opublikowanie go na stronach internetowych Serwisu w nowej treści.

 2.      Właścicielem Serwisu jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609, zwana dalej Spółką lub Organizatorem.

 3.      Funkcjonalność Serwisu polegająca na  typowaniu wyników zakładów zwana jest na potrzeby Regulaminu Konkursem. Niniejszy Regulamin stanowi również podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

 

II.         Podstawowe definicje

 1.      Spółka / Organizator - Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609;

 2.      Serwis - stanowiący własność Spółki serwis internetowy prowadzony pod adresem http://www.BetFrog.pl;

 3.      Użytkownik – internauta, odwiedzający Serwis, pełnoletnia osoba fizyczna;

 4.      Uczestnik – Użytkownik, który bierze udział w Konkursie;

 5.      Konkurs - funkcjonalność Serwisu polegająca na  typowaniu wyników zakładów;

 6.      Zakład - wirtualny zakład online o charakterze wyłącznie rozrywkowym, dostępny jako funkcjonalność Serwisu;

 7.      Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Spółki są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;

 8.      Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 6.0 lub wyższy, Opera 10.00 lub wyższy, Safari 4.0.3 lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy, lub inna zgodna.

 

III.        Funkcjonalności Serwisu, udział w Konkursie

 1.      Udział w Konkursie może wziąć osoba, która:

 a) dokonała pełnej rejestracji konta użytkownika w Serwisie podając: nazwę Użytkownika, e-mail oraz hasło;

 b) aktywowała konto poprzez postępowanie zgodne z instrukcją opisaną w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas rejestracji konta;

 c) oświadczyła iż zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,

 2.      Jedna osoba może zarejestrować w serwisie tylko jedno konto. Jeżeli Użytkownik założy więcej niż 1 konto - Spółka ma prawo do zablokowania wszystkich kont założonych przez Użytkownika.

 3.      Udział w Konkursie polega na prawidłowym wytypowaniu wyniku wybranego Zakładu lub turnieju (minimum 2 Zakłady) i zbieraniu w ten sposób punktów rankingowych.

 4.      Po zarejestrowaniu w Serwisie Użytkownik otrzymuje pulę punktów na start.

 5.      Dodatkowe punkty Użytkownik może otrzymać za:

 a) uzupełnienie profilu,

 b) zaproszenie znajomego (poprzez link w mailu lub przekazanie osobie zaproszonej specjalnego kodu, który zostanie wpisany przez nią przy rejestracji),

 c) stworzenie pierwszego zakładu lub turnieju,

 d) rejestrację z użyciem kodu, o którym mowa w lit.b) powyżej.

 6.      Punkty są wyłączną własnością Spółki, są przypisane do Loginu Użytkownika i służą wyłącznie jako narzędzie do budowy rankingów Użytkowników w Serwisie. Punkty nie mają wartości pieniężnej, nie podlegają wymianie na jakiekolwiek środki płatnicze ani nagrody rzeczowe. Punkty mogą być używane wyłącznie w Serwisie.

 7.      Na podstawie zdobywanych punktów oraz skuteczności w typowaniu zakładów Użytkownicy mogą zostać wyróżnieni poprzez nadanie odpowiedniej rangi Użytkownika oraz innych wyróżnień graficznych. Rangi Użytkowników oraz wyróżnienia graficzne mogą być otrzymywane tylko w ten sposób, nie ma możliwości  zakupu takich wyróżnień w Serwisie.

 

IV.        Postanowienia szczególne dotyczące Konkursu

 1.      Z uwagi na treść III.6 powyżej Użytkownik nie może dokonać zakupu dodatkowych punktów.

 2.      Użytkownik nie może wymieniać punktów na środki finansowe, jakiekolwiek nagrody rzeczowe, finansowe lub funkcje premium serwisu.

 3.      W określonych w Serwisie sytuacjach Spółka może przyznawać nagrody rzeczowe.

 

V.           Ochrona danych osobowych.

 1.        Użytkownicy posiadają prawo do prywatności i ochrony ich danych osobowych.

 2.        Rejestrując się w Serwisie Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje prawdziwe dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 2408 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym organizacji konkursów i typowania oraz powiadamiania zwycięzców oraz publikowania ich imienia i nazwiska na stronach Serwisu, a także w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., w tym organizacji takich działań. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle w zakresie przewidzianym ustawą. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z pełni funkcjonalności Serwisu.

 3.        Rejestrując się w Serwisie Użytkownik może wyrazić także zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

 4.        Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administratora Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzania jego danych osobowych zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: (kontakt@betfrog.pl).

 5.        Użytkownik uczestnicząc w konkursach organizowanych dla Użytkowników Serwisu wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska na stronie Serwisu z wynikami danego konkursu.

 6.        Użytkownik dokonujący rejestracji w Serwisie za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook akceptuje niniejszy Regulamin i wszystkie jego postanowienia. Tym samym dokonanie rejestracji w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

 VI.         Postanowienia końcowe

 1.      Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Spółką w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem kontakt@betfrog.pl.

 2.      Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres kontakt@betfrog.pl.

 3.      Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Spółkę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany w ust.1 powyżej.

 4.      Według najlepszej wiedzy Spółki brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

 5.      Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych  przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z Serwisu w sposób anonimowy.

 6.      Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Spółki. Spółka bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat  ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

Logowanie

 
Zapomniałeś hasła?
Zaloguj się przez facebooka
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo